top of page

Santa Maria del Camí Centre Comercial Obert

El proper dijous 22 de març, a les 21h. a Ca s'Apotecari es realitzarà la presentació de SANTA MARIA DEL CAMÍ CENTRE COMERCIAL OBERT, una campanya de dinamització comercial del municipi fruit de la cooperació de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, l'Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí i Aprop Mallorca.

L'objectiu fonamental d'aquesta campanya és molt clar: dinamitzar, enfortir i adaptar a les noves tecnologies el comerç i el sector serveis de Santa Maria. Mitjançant una col·laboració publica-privada es pretén millorar l'atractiu comercial de Santa Maria del Camí.

L'estratègia es basarà en tres punts de vital importància:

1.- Unificació d'imatge, per tal de reforçar una imatge conjunta.

2.- Ofertes i promocions, que han de resultar atractives per als potencials clients i posar de relleu el valor i els avantatges de comprar a Santa Maria del Camí.

3.- Difusió mitjançant suports impresos (fulletons, cartells, adhesius...) que es distribuiran pels diferents comerços i espais públics apropiats i a través del suport digital d'ApropMallorca (web, App i Facebook) i la web i les xarxes socials de l'Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí.

La participació per als comerços associats no implicarà cap cost perquè ho assumirà l'associació mitjançant les quotes trimestrals. Les empreses no associades, i que no es vulguin associar, hauran de pagar 100€ anuals per participar-hi.

FACEBOOK EVENT

El próximo jueves 22 de marzo, a las 21h. a Can se Apotecari se realizará la presentación de SANTA MARIA DEL CAMÍ CENTRE COMERCIAL OBERT, una campaña de dinamización comercial del municipio fruto de la cooperación del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí, la Asociación de Comerciantes y Servicios de Santa Maria del Camí y Aprop Mallorca. El objetivo fundamental de esta campaña es muy claro: dinamizar, fortalecer y adaptar en las nuevas tecnologías el comercio y el sector servicios de Santa Maria. Mediante una colaboración publica-privada se pretende mejorar el atractivo comercial de Santa Maria del Camí. La estrategia se basará en tres puntos de vital importancia: 1.- Unificación de imagen, para reforzar una imagen conjunta. 2.- Ofertas y promociones, que tienen que resultar atractivas para los potenciales clientes y poner de relevo el valor y las ventajas de comprar en Santa Maria del Camí. 3.- Difusión mediante soportes impresos (folletos, carteles, pegatinas...) que se distribuirán por los diferentes comercios y espacios públicos apropiados y a través del apoyo digital de ApropMallorca (web, App y Facebook) y la web y las redes sociales de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Santa Maria del Camí. La participación para los comercios asociados no implicará ningún coste porque lo asumirá la asociación mediante las cuotas trimestrales. Las empresas no asociadas, y que no se quieran asociar, tendrán que pagar 100€ anuales para participar.

Next Thursday, March 22, at 9:00 p.m. Can Santa Appartamento will be presented SANTA MARIA DEL CAMÍ CENTRE COMERCIAL OBERT, a campaign of commercial dynamisation of the municipality fruit of the cooperation of the City of Santa Maria del Camí, the Association of Merchants and Services of Santa Maria del Camí and Aprop Mallorca .

The fundamental objective of this campaign is very clear: to energize, strengthen and adapt the new commerce and services sector of Santa Maria in the new technologies. Through a public-private collaboration, the aim is to improve the commercial attractiveness of Santa Maria del Camí.

The strategy will be based on three vital points:

1.- Image unification, to reinforce a joint image.

2.- Offers and promotions, which have to be attractive for potential customers and give relief to the value and advantages of buying in Santa Maria del Camí.

3.- Dissemination through printed supports (brochures, posters, stickers ...) that will be distributed by the different businesses and appropriate public spaces and through the digital support of ApropMallorca (web, App and Facebook) and the web and social networks of the Association of Merchants and Services of Santa Maria del Camí.

The participation for the associated businesses will not imply any cost because it will be assumed by the association through the quarterly installments. Non-associated companies, who do not want to associate, will have to pay € 100 per year to participate.

Featured Posts
Recent Posts