top of page

Assemblea General: dijous 26 de maig


El dijous 26 de maig, a les 21h., a Ca s'Apotecari celebrarem una assemblea general. A l'ordre del dia hi ha:

- Una revisió de l'estat de comptes.

- Presentació del mapa comercial/turístic que segurament s'editarà amb la col·laboració de l'ajuntament, amb la ubicació i un llistat dels comerços associats.

- Possibilitat de convertir la web de l'associació en una tenda online de venda de productes dels associats, amb la possibilitat d'aprofitar una subvenció del 50% del cost.

- Aprovació de la data definitiva per fer el sorteig de la campanya dels 600€ en compres (sa Cusseta).

- Torn obert a suggeriments, problemes, idees, propostes, etc...

Vos hi esperam!

_________

El jueves 26 de mayo, a las 21h., en Ca s'Apotecari celebraremos una asamblea general. En el orden del día figuran:

- Revisión del estado de las cuentas.

- Presentación del mapa turístico/comercial que seguramente se editará con la ayuda del ayuntamiento, con la ubicación y un listado de los comercios asociados.

- Posibilidad de convertir la web de la asociación en una tienda online de venta de productos de los asociados, con la expectativa de aprovechar una subvención del 50% del coste.

- Determinación de la fecha definitiva para el sorteo de los 600€ en compras (campaña "sa Cusseta").

- Turno abierto a sugerencias, problemas, ideas, propuestas, etc...

¡Os esperamos!

_________

On Thursday May 26, at 21h., Ca s'Apotecari hold a general assembly. On the agenda are:

- Review of the status of the accounts.

- Presentation of the tourist / commercial map will surely be released with the help of the council, with the location and a list of retail partners.

- Ability to convert the website of the association in an online store selling products associated with the expectation of taking advantage of a grant of 50% of the cost.

- Determination of the final date for the draw for € 600 in purchases (campaign "sa Cusseta").

- Turn open to suggestions, problems, ideas, proposals, etc ...

Featured Posts
Recent Posts