top of page
Assessoria fiscal, comptable, laboral i gestoria administrativa.
Confecció i presentació de declaracions tributàries, imposts renda, patrimoni, IVA, impost societats, declaracions censals.
Laboral: altes i baixes autònoms, creació d'empresa, contractes i altes de treballadors, confecció de nòmines, assegurances socials, gestió i tramitació d'escriptures, registre de la propietat, gestió en direcció general de trànsit.
 
Tax consultancy, accounting, labor and administrative agencies.
Preparation and submission of income tax returns, income taxes, equity, IVA, company taxes, census declarations.
Labour: self-employees paperwork, company creating, contracts and recruitment of workers, payroll preparation, social insurances, management and processing of deeds, property registration, DGT management.
 
Asesoría fiscal, contable, laboral y gestoría administrativa.
Confección y presentación de declaraciones tributarias, impuestos renta, patrimonio, IVA, impuesto sociedades, declaraciones censales.
Laboral: altas y bajas autónomos, creación de empresa, contratos y altas de trabajadores, confección de nóminas, seguros sociales, gestión y tramitación de escrituras, registro de la propiedad, gestión en dirección general de tráfico..
 
Steuerberatung, Buchführung, Arbeits- und Verwaltungsstellen.
Vorbereitung und Einreichung von Steuererklärungen, Steuern vom Einkommen, Eigenkapital, Steuern, Unternehmenssteuererklärungen Volkszählung.
Arbeit: hohe und niedrige Selbsterschaffung Abmachungen und hohe Arbeiter, die Lohnbuchhaltung, soziale Sicherheit, Verwaltung und Bearbeitung von Taten, Registrierung, Verwaltung DGT.
 
C/ Bernat de Santa Eugènia, 43
Tel. 971 620 911 / 971 620 955 / Fax 971 620 969
E-mail: gestoriainespiza@gmail.com / asgeslbg@gmail.com / pizagelabert@colgestors.com
establiment associat.png
bottom of page